logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
TRUE ประกาศรับซื้อหุ้นคืน จากคนคัดค้านดีลควบรวม DTAC ที่ 5.15 บาท

TRUE ประกาศรับซื้อหุ้นคืน จากคนคัดค้านดีลควบรวม DTAC ที่ 5.15 บาท

24 มกราคม 2566

TRUE ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 161 ล้านหุ้น จากผู้คัดค้านดีลควบรวม DTAC ที่ 5.15 บาท วงเงินรวม 829 ล้านบาท ตั้งแต่ 27 ม.ค.-9 ก.พ.66

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 ว่า บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd แสดงความประสงค์จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการควบรวมระหว่าง TRUE และ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทที่ราคา 5.15 บาทต่อหุ้น

 

การรับซื้อหุ้นคืนของ TRUE ครั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นที่กำหนด ในจำนวนไม่เกินกว่า 161,009,366 หุ้น คิดเป็นเงิน 829,198,234.9 บาท โดย ซิทรินฯ จะดำเนินการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.66 ถึงวันที่ 9 ก.พ.66
 

 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิขายหุ้น TRUE

 

1.มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) (วันที่ 14 มี.ค.65)  เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวม TRUE-DTAC

 

2.เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการควบบริษัท

 

3.ได้กรอกแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น และส่งแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ผู้รับซื้อหุ้นกำหนด

 

ทั้งนี้ บล.บัวหลวง เป็นตัวแทนในการรับซื้อ
ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 หุ้น TRUE ปิดตลาดที่ 4.88 บาท -0.04 บาทหรือ -0.81% 

 

 

 

เตรียมออกหุ้นกู้ TUC 4 ชุด

 

นอกจากนี้ กลุ่มทรู เตรียมออกหุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.50-5.05% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และผู้ลงทุนสถาบัน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต "บวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

 

คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย ทหารไทยธนชาต บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน กล่าวว่า TUC ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการรวมธุรกิจ จะมีสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งขึ้นและคาดว่าการรวมธุรกิจจะทำให้เกิดการผสานพลังทางธุรกิจ รวมทั้งเกิดการขยายขนาดของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ใช้ในการลงทุนหรือเพื่อขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 

 

สำหรับหุ้นกู้ TUC จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

 

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50%ต่อปี

 

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี

 

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 1เป็นต้นไป

 

4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 1 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.